• GW TRAVELS.

 • GW TRAVELS.

 • GW TRAVELS.

 • GW TRAVELS.

 • GW TRAVELS.

 • GW TRAVELS.

 • GW TRAVELS.

 • GW TRAVELS.

 • GW TRAVELS.

 • බරණැස
 • අප තිලෝගුරු සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ උතුම් බුද්ධත්වයට පත්වීමෙන් පසු තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත් ශ‍්‍රී සද්ධර්මය ප‍්‍රථමයෙන් ලොවට දේසනා කල උතුම් පුණ්‍යභූමිය වන මෙය අදද මුවන් ගැවසෙන මහා පින් බිමකි මහා පරිනිබ්බාන සූත‍්‍රයේ සම්බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කර ඇති ආකාරයට ශ‍්‍රද්ධාවන්ත කුලපුත‍්‍රයෙකු විසින් සම්බුදු පරිනිර්වාණයෙන් පසුව දැක පහන් සංවේගයට පත්විය යුතු ස්ථාන හතර අතරින් මෙයද එක් ස්ථානයකි බරණැස හෙවත් වර්ථමානයේ වරාණසි යනුවෙන් හදුන්වන මෙම පින්බිම වන්දනා කිරීමට පැමිනෙණ පින්වතුන්ට දැක බලා වන්දනා කර ගත හැකි ස්ථාන රාශියකි ඒ අතර
  VARANASI
  Varanasi, or Benaras, (also known as Kashi) is one of the oldest living cities in the world. Varanasi`s Prominence in Hindu mythology is virtually unrevealed. Mark Twain, the English author and literature, who was enthralled by the legend and sanctity of Benaras, once wrote : "Benaras is older than history, older than tradition, older even than legend and looks twice as old as all of them put together" . According to the 'Vamana Purana', the Varuna and the Assi rivers originated from the body of the primordial Person at the beginning of time itself. The tract of land lying between them is believed to be 'Varanasi', the holiest of all pilgrimages. The word 'Kashi' originated from the word 'Kas' which means to shine. Steeped in tradition and mythological legacy, Kashi is the 'original ground ' created by Shiva and Parvati, upon which they stood at the beginning of time. Varanasi is the microcosm of Hinduism, a city of traditional classical culture, glorified by myth and legend and sanctified by religion , it has always attracted a large number of pilgrims and worshippers from time immemorial. To be in Varanasi is an experience in itself an experience in self–discover an eternal oneness of the body and soul. To every visitor; Varanasi offers a breathtaking experience. The rays of the dawn shimmering across the Ganges, the high-banks, the temples and shrines along the banks bathed in a golden hue soul stirring hymns and mantras alongwith the fragrance of incense filling the air and the refreshing dip in the holy waters gently splashing at the Ghats. Varanasi – the land where experience and discovery reach the ultimate bliss. Varanasi is also renowned for its rich tapestry of music, arts, crafts and education. Some of the world renowned exponents India has produced in these fields were schooled in Varanasi's cultural ethos. Luminaries apart, Varanasi abounds in the art of silk weaving, an exotic work of art which manifests itself in precious Banarasi Silk Sarees and Silk brocades which are cherished as collector's items across the world today.
  Home | About us| Events | Special Ofers | Contact Us
  All Right Reserved © Stayinwall (Pvt) Ltd.